Algemene verkoopvoorwaarden van de website www.phyto-paris.be

Artikel 1: Bepalingen

- ALES GROUPE BENELUX:  deze benaming verwijst naar de vennootschap ALES GROUPE BENELUX SPRL met maatschappelijke zetel te Victor Allardstraat 45, 1180 UKKEL, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0459.802.863, dochtermaatschappij van ALES GROUPE, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 29.044.208.

- Klant: deze term verwijst naar de internetgebruiker die als natuurlijke persoon niet-beroepsmatig op de Website surft en/of via de Website een of meerdere Producten in kleine hoeveelheden bestelt voor persoonlijke doeleinden, en dus niet voor commerciële, industriële, artisanale of vrije activiteiten (Artikel I.1.2° Wetboek van Economisch Recht)

- Bestelling: deze term verwijst naar de verkoopovereenkomst tussen ALES GROUPE BENELUX en de Klant.

- Algemene Verkoopvoorwaarden: deze term verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor Producten op de Website.

- Partij(en): deze term verwijst afwisselend of globaal genomen naar ALES GROUPE BENELUX en/of de Klant.

- Product(en): deze term verwijst naar de Cosmeticaproducten die door ALES GROUPE BENELUX worden gecommercialiseerd en te koop worden aangeboden op de Website.

- Website: deze term verwijst naar de onlineverkoopwebsite www.phyto-paris.be waarop ALES GROUPE BENELUX producten aanbiedt voor verkoop aan klanten.


Artikel 2: Voorwerp - Aanvaarding

1. Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het definiëren van de commerciële voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke ALES GROUPE BENELUX de Producten aan de Klanten aanbiedt op haar Website, alsook de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de onlineverkoop van deze Producten op de Website. 

2.  De Klant verklaart voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling op de Website kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden – geldig op de datum van de Bestelling – en deze nadrukkelijk te hebben aanvaard. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening van de Klant. De Klanten kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen op de Website of een exemplaar opvragen dat hen per e-mail of per post wordt toegestuurd.

Het is de Klant toegestaan om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken op voorwaarde dat ze ongewijzigd blijven. ALES GROUPE BENELUX behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Algemene Verkoopvoorwaarden te updaten. Bij wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden gelden deze die van toepassing zijn op de Besteldatum.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle onlineverkopen via de Website met uitsluiting van andere documenten en meer bepaald de voorwaarden van toepassing op de winkelverkoop of andere distributie- en commercialisatiekanalen.

3. De Klant erkent kennis genomen te hebben van de nodige informatie  betreffende de verkoop, gegevens van ALES GROUPE BENELUX, producten, prijzen en leveringswijze via de website en zijn bestelling.

4. De doorverkoop van Producten aangekocht via de Website is strikt verboden.


Artikel 3: Producten

1. ALES GROUPE BENELUX biedt – zolang de voorraad strekt –  enkel de producten aan die op de Website voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt. 

2. Alle producten die op de website worden aangeboden, kunnen enkel besteld worden voor levering in België, Nederland en Luxemburg.

3. Foto’s die dienen als illustratie van de op de Website verkochte Producten zijn echter louter indicatief en vallen niet onder het contractuele toepassingsveld.

4. ALES GROUPE BENELUX behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving producten uit de onlineverkoop te verwijderen.

5. De aanbiedingen en promotieacties zijn geldig zolang ze op de website worden vermeld. Promotieaanbiedingen die niet voortvloeien uit de website kunnen niet geldend worden gemaakt tegen ALES GROUPE BENELUX.


Artikel 4: Prijzen

1. De tarieven vermeld op de website zijn van toepassing. De prijzen worden uitgedrukt in euro en gelden inclusief taksen en btw, van toepassing in België op de besteldatum.

2.  De verzendingskosten zitten niet vervat in de vermelde prijzen. Deze worden aanvullend in rekening gebracht en worden vóór registratie van de Bestelling aan de Klant meegedeeld.

3. ALES GROUPE BENELUX behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd tegen de tarieven van toepassing bij de registratie van de Bestelling.


Artikel 5: Bestelling

1. De door de Klant bestelde Producten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik, zonder dat er een rechtstreekse link is met zijn professionele activiteit. Het bedrag van de Bestelling is beperkt tot de som van € 500. De Bestelling mag niet meer dan 3 artikelen van eenzelfde referentie bevatten.

2. Om de Producten te kunnen aankopen moet de Klant inloggen op de Website, zijn e-mailadres en wachtwoord invoeren of een account aanmaken waarin hij wordt verzocht zijn aanspreking, naam, voornaam, adres, e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

3. De validering van Bestellingen impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder beperking noch voorbehoud.

4. De Bestelling van de Klant is pas definitief gevalideerd nadat hij de leverings- en betalingswijze heeft geselecteerd en nadat hij op ‘Bestellen’ heeft geklikt. De Klant kan vooraf steeds de details van zijn bestelling en de totaalprijs controleren en desgewenst wijzigen of annuleren.
Zodra de Bestelling definitief gevalideerd is, kan de Klant zijn Bestelling niet meer annuleren of wijzigen, onverminderd de bepalingen van artikel 10 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De betaling wordt bijgevolg opgestart vanaf het moment dat de Bestelling gevalideerd is.

5. De Klant stemt ermee in dat de validering van de Bestelling geldt als overeenkomst tussen de Partijen. De validering van de betaling door de Klant en een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Bestelling afkomstig van ALES GROUPE BENELUX gelden als bewijs voor de aanvaarding van de Bestelling en als definitieve validering. De door ALES GROUPE BENELUX en de online betalingsprovider geregistreerde gegevens dienen als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de Bestelling.

6. Bij eventuele niet-beschikbaarheid van een Product bij plaatsing van de Bestelling zal de Klant daarvan zo snel mogelijk via e-mail worden verwittigd. De Bestelling wordt in dat geval geannuleerd en het betaalde bedrag wordt teruggestort aan de Klant. ALES GROUPE BENELUX zal de Klant verwittigen zodra het Product opnieuw beschikbaar is. ALES GROUPE BENELUX is in geen geval aansprakelijk voor een stockbreuk of niet-beschikbaarheid van de Producten.

ALES GROUPE BENELUX behoudt zich het recht voor om alle Bestellingen te annuleren in geval van een bestaand geschil met de desbetreffende Klant of omwille van eender welke wettelijke reden zoals bijvoorbeeld abnormaal grote hoeveelheden bestelde goederen of uitzonderlijk hoge aankoopbedragen voor een eindconsument.


Artikel 6: Betaling

1. Alle Bestellingen zijn betaalbaar in euro.

2.  De betaling van de Bestelling gebeurt online op de Website met behulp van een betaalkaart (Visa, Mastercard). De betaling verloopt via de beveiligde server van het bedrijf Ogone. Dat betekent dat er geen bankgegevens van de Klant worden doorgegeven via de Website, waardoor de betalingen volledig veilig verlopen.

3.  Het totaalbedrag van de Bestelling wordt gedebiteerd van de bankrekening vanaf de dag van de Bestelling.

4. In geval van weigering van betaling via bankkaart vanwege de officieel geaccrediteerde en gebruikelijke internetinstanties of bij niet-betaling van het volledige of gedeeltelijke bedrag van een voorgaande Bestelling, behoudt ALES GROUPE BENELUX zich het recht voor om de verwerking en levering van de Bestelling op te schorten.


Artikel 7: Levering

1. De producten die op de Website aangeboden worden zijn enkel bestemd voor bestellingen met levering in België, Nederland en Luxemburg.

2. De Producten die door de Klant worden besteld conform deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geleverd op het leveringsadres dat door de Klant wordt opgegeven op het ogenblik van de plaatsing van de Bestelling.

3. De leveringstermijn loopt vanaf het moment waarop de e-mail ter bevestiging van de Bestelling wordt verstuurd.

4. Het risico op verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant vanaf de ontvangst van de Producten door de Klant of de door hem aangewezen persoon. Het risico op verlies of  beschadiging  van de Producten gaat ook over op de Klant indien deze de producten niet meteen in ontvangst neemt. De producten worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De klant neemt op dit adres ontvangst van de producten en neemt alle leveringskosten voor zijn rekening.     

5. Conform het artikel VI.43 uit het Wetboek van Economisch Recht, verbindt ALES GROUPE BENELUX zich ertoe de Bestelling uit te voeren binnen een maximumtermijn van dertig dagen vanaf de valideringsdatum van de Bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de goederen en de volledige betaling van de prijs. Indien de levering na verloop van deze termijn niet werd uitgevoerd, kan de Klant zijn Bestelling annuleren en de terugbetaling ervan verkrijgen, volgens artikel VI.43.

6. Leveringen worden uitgevoerd door DHL:
Een standaardlevering via DHL
- Een spoedlevering via DHL*

7. De bestellingen voor standaardlevering in België voor een bedrag hoger dan € 70 zijn vrijgesteld van leveringskosten.

8. De leveringstermijn en -kosten hangen af van de leveringszone die de Klant kiest bij het plaatsen van de Bestelling. Ze worden weergegeven in de onderstaande tabel:

LeveringswijzeLeveringstarief in functie van
het bedrag van de bestelling
VoorbereidingstijdTransporttijdTotale levertijd
< 30€> 30€
ChronoClassic5,5€Gratis1-2  werkdagen2-2  werkdagen
2-5  werkdagen
DHL Express12€
12€
1  werkdagen
1-2  werkdagen
1-2  werkdagen

*Werkdagen: Van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.

** Alle bestellingen die van maandag tot vrijdag voor 14.00 uur binnenkomen, worden nog dezelfde dag aan de koerierdienst Chronopost bezorgd. Er zijn geen betwistingen mogelijk met betrekking tot de levering op zich wanneer het informaticasysteem van de transporteur of de kantmelding van het ontvangstbewijs het bewijs van levering vormen.


Artikel 8: Eigendomsrecht

1. De Producten blijven eigendom van ALES GROUPE BENELUX tot volledige betaling van het bedrag van de Bestelling. 

2. Indien de integraliteit van de factuur niet betaald werd, reserveert ALES GROUPE BENELUX zich het recht om de verkoop op te schorten en de producten opnieuw in de handel te plaatsen. In dat geval zijn alle kosten ten gevolge van de terugname van de Producten door ALES GROUPE BENELUX - transportkosten inbegrepen - voor rekening van de Klant.

3.  Tot aan de betaling van het totaalbedrag van de aankoop, kan de klant het eigendomsrecht op de goederen niet doorgeven aan een derde. 


Artikel 9: Ontvangst van de Bestelling – Klachten – Informatie

1. Bij ontvangst van het pakket dient de Klant de conformiteit en de staat van de verpakking van de Producten te controleren en zichtbare gebreken aan te kaarten. Bij beschadiging of gedeeltelijk verlies van het Product moet de Klant bezwaar aantekenen. Deze bezwaren moeten vermeld worden op het leveringsbewijs voorgelegd door de transporteur, en daarna via e-mail, post of telefonisch worden overgemaakt aan ALES GROUPE BENELUX.

2. De Klanten moeten hun vragen naar informatie, klachten en specifieke vragen over de Producten of onlineverkoopvoorwaarden richten aan de Klantendienst van ALES GROUPE BENELUX via e-mail aan serviceclient@phyto-paris.be of per brief aan het adres Klantendienst ALES GROUPE BENELUX - Victor Allardstraat 45 - 1180 Ukkel.


Artikel 10: Herroepingsrecht

1. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, beschikken over een termijn van 14 volle dagen vanaf de levering van hun bestelling* en conform de bepalingen van artikel 47 uit het Wetboek van Economisch Recht om hun wens kenbaar te maken.

- of van het laatste Product, indien meerdere producten besteld werden in één bestelling en afzonderlijk geleverd werden ;
- of van het laatste onderdeel, indien een product in verschillende loten of delen geleverd werd ; 
- of van het eerste Product, in het kader van een contract betreffende de levering van een Product gedurende een vooraf bepaalde periode.

2. De Klant dient daartoe het standaardherroepingsformulier in te vullen dat hier [PDF — 486 Ko] kan worden gedownload, en via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar het volgende adres te sturen:
Service Clients ALES GROUPE BENELUX -Victor Allardstraat 45 - 1180 Ukkel

3. ALES GROUPE BENELUX zal de ontvangst van deze aanvraag per e-mail of post bevestigen. De Klant beschikt vervolgens over een termijn van 14 dagen om op eigen kosten de bestelde en ongeopende Producten in hun originele verpakking naar datzelfde adres te sturen. Het is belangrijk dat de klant de teruggestuurde Producten zorgvuldig verpakt omdat hij de verantwoordelijkheid draagt voor het transport.
Indien de Bestelling niet binnen de toegestane termijn wordt teruggestuurd, wordt deze als definitief beschouwd en kan er geen terugbetaling plaatsvinden, met uitzondering van de gevallen voorzien in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
ALES GROUPE BENELUX verbindt zich ertoe de Klant het bedrag terug te betalen dat overeenstemt met de teruggestuurde Producten, mits naleving van de hierboven vermelde voorwaarden. De terugbetaling gebeurt via de betalingsmethode gebruikt door de Klant en dit binnen de 15 dagen na ontvangst van de teruggestuurde Producten.

4. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op Producten aangekocht via de Website.
De geretourneerde producten dienen in perfecte en ongebruikte staat te zijn, voorzien van hun originele verpakking en ongeopend, en dit om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne, zoals beschreven in artikel VI.53 5° van het Wetboek van Economisch Recht. 

5. De klant kan opteren om een deel van een bestelling te retourneren. In dat geval is de terugbetaling proportioneel met de de geretourneerde producten. Indien een product deel uitmaakt van een koffer of promopack, wordt enkel een integrale retour geaccepteerd.

6. Om de retour te organiseren, voegt de klant de retourbon bij de te retourneren producten. Deze retourbon wordt door de klant aangevraagd via zijn online account op de website via de optie "retour".

7.  Indien een klant terug komt op een bestelling (zie artikel 10), verbindt ALES GROUPE BENELUX zich ertoe tot de terugbetaling over te gaan, binnen een termijn van 14 dagen, volgende op de dag van de aanvraag van de retour, inclusief transportkosten, behalve indien de klant een ander type levering dan de standaard levering aanduidde. De terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betalingsmethode als gekozen door de klant, zonder bijkomende kosten voor de klant. De wet staat ALES GROUPE BENELUX toe de betaling pas uit te voeren na ontvangst van de geretourneerde goederen, of tot de dag waarop de klant een bewijs van retour aanlevert.


Artikel 11: Wettelijke garantie

1. De Klant beschikt over de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie op verborgen verbreken zoals voorzien in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. De niet-conformiteit moet binnen de 2 maanden na vaststelling gesignaleerd worden. Alle aanvragen dienen ingediend worden bij de Klantendienst van ALES GROUPE BENELUX, Victor Allardstraat 45, 1180 Ukkel, serviceclient@phyto-paris.be .

3. ALES GROUPE BENELUX verbindt zich ertoe in geval van niet-conformiteit van de Producten met betrekking tot de Bestelling of de levering van een Product met een verborgen gebrek, hetzij het Product, naargelang de beschikbaarheid, om te ruilen tegen een kwalitatief Product met een vergelijkbare prijs, hetzij het bedrag dat overeenstemt met de prijs van het Product, terug te betalen op de bankrekening waarmee de aankoop werd vereffend, en dit binnen een maximumtermijn van 14 dagen.

4. Gebreken of slijtage door foutieve manipulatie, fout gebruik, gebruik van niet-aangepaste accessoires, aanpassing door de Klant of een derde, vallen niet onder de wettelijke garantie voorzien door ALES GROUPE BENELUX.
Ook natuurlijke slijtage van het product valt niet onder de wettelijke garantie voorzien door ALES GROUPE BENELUX.

5. Indien een Klant een product aanvaardt ondanks de wetenschap dat het product gebrekig is, moet dit meteen na ontvangst schriftelijk melden, zoniet vervalt de Wettelijke garantie.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. ALES GROUPE BENELUX is slechts gebonden door een middelenverbintenis. De Klant dient de geschikte en volgens zijn behoeften adequate eigenschappen van de artikelen die hij bestelt, te beoordelen. ALES GROUPE BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een toepassing van de Producten die niet conform is met hun bedoeling.

2. Aangezien de levering wordt uitgevoerd door een derde dienstverlener wijst ALES GROUPE BENELUX alle verantwoordelijkheid van de hand bij een te lange leveringstermijn die toe te schrijven is aan de postbedeling, bij verlies van de bestelde Producten of bij staking bij de postdiensten. De Klant aanvaardt de risico’s verbonden met de geleverde Producten vanaf het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt bij levering.

3. De aansprakelijkheid van ALES GROUPE BENELUX kan enkel worden ingeroepen bij een fout die uitsluitend toeschrijfbaar is aan ALES GROUPE BENELUX.

4. ALES GROUPE BENELUX behoudt zich het recht voor om het beheer van de Website op te schorten en garandeert geen permanente beschikbaarheid van de Website, zonder tijdelijke onderbreking, opschorting of fouten.


Artikel 13: persoonsgegevens

ALES GROUPE BENELUX kan volgende persoonsgegevens inzamelen:

-          naam en voornaam,

-          postadres,

-          e-mailadres,

-          telefoonnummer.

 

Deze gegevens kunnen door ALES GROUPE BENELUX verwerkt worden voor de behandeling, het beheer en de follow-up van bestellingen en leveringen van bestelde producten.

Deze gegevens zijn bestemd voor ALES GROUPE BENELUX en zijn leverancier. Ze worden bijgehouden gedurende een periode die strikt noodzakelijk is voor het realiseren van bepaalde doeleinden en tijdens de duur van de toepasbare wettelijke bepalingen.

 

Deze gegevens worden niet buiten de Europese Unie getransfereerd.

 

Conform de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens hebben de Klanten het recht om hun persoonsgegevens in te kijken, te verwijderen en te corrigeren. Ze hebben ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens of om de verwerking ervan te beperken. Ze hebben ook het recht om te bepalen wat er na hun overlijden met hun persoonsgegevens moet gebeuren.

 

Door het recht uit te oefenen om zijn persoonsgegevens te verwijderen of zich te verzetten tegen het verwerken ervan, is het mogelijk dat de Klant niet kan genieten van bepaalde diensten voorgesteld door het Bedrijf.

 

Elke aanvraag moet gericht worden aan:

ALES GROUPE BENELUX – Victor Allardstraat 45 – 1180 Ukkel of per mail naar serviceclient@phyto-paris.be.

Elke aanvraag moet de naam, voornaam, postadres of e-mailadres van de deelnemer bevatten en vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs.Artikel 14: Overmacht

1. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

2. De verantwoordelijkheid van ALES GROUPE BENELUX kan niet worden ingeroepen voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering te wijten is aan toeval of aan overmacht. Dergelijke gebeurtenissen vormen een reden voor opschorting en/of uitdoving van de verplichtingen van ALES GROUPE BENELUX ten aanzien van de Klant, zonder vergoeding ten voordele van de Klant.


Artikel 15: Intellectuele eigendom

1. In aansluiting op de wetten en overeenkomsten ter regeling van de intellectuele eigendom of andere soortgelijke rechten zijn deze Website en alle elementen, merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, animatiefilms, al dan niet met geluidsfragmenten, grafische ontwerpen, enz. die op deze Website voorkomen, alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van de vennootschap ALES GROUPE of van haar dochterondernemingen die geen vergunningen of andere rechten verleent dan het raadplegen van de Website.

2. De reproductie of het gebruik van deze elementen, of een deel ervan, is exclusief voorbehouden voor informatiedoeleinden met het oog op persoonlijk gebruik. Alle reproducties en het gebruik van kopieën voor andere doeleinden zijn strikt verboden. Noch de volledige Site of een deel ervan, noch de inhoud of de merken mogen op een andere manier, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of benut voor eender welk ander doel.

3. Alle andere vormen van gebruik worden beschouwd als vervalsing.


Artikel 16: Deelbaarheid

Indien één of meer punten van deze Voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk wordt (worden) geacht, dan wordt (worden) het (ze) geïnterpreteerd en aangepast binnen de grenzen van wat redelijkerwijze noodzakelijk is om dat punt (die punten) geldig en uitvoerbaar te maken en conform aan zijn (hun) initiële bedoeling. Bovendien heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-toepasselijkheid geen weerslag op de andere punten.


Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschil

1.Bij klachten kan de Klant zit richten tot de ALES GROUPE BENELUX Klantendienst.
Via de post : Klantendienst, ALES GROUPE BENELUX, Victor Allardstraat 45, 1180 Ukkel
Via mail : serviceclient@phyto-paris.be
Via telefoon :  02 333 72 72

2.  Bij gebrek aan een oplossing kan de Klant een procedure opstarten via de Europese Commissie https://ec.europa.eu/consumers/odr of via de Consumentenombudsdienst . http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
Door bovenstaande links te volgen, heeft de Klant toegang tot alle informatie betreffende deze bemiddelingsprocedures.


Artikel 18 : Toegepaste wet 

1. In geval van contradictie tussen de Franstalige versie van de Algemene Voorwaarden en een vertaling in een andere taal, primeert de Franstalige versie.

2. Deze Algemene Voorwaarden en de contractuele voorwaarden tussen ALES GROUPE BENELUX vallen onder het Belgische rechtssysteem.

3. Bij geschillen tussen ALES GROUPE BENELUX en andere partijen wordt er vooreerst gezocht naar een minnelijke schikking.

4. In geval van betwisting van toepassing of interpretatie van de Algemene Voorwaarden, waar geen minnelijke schikking voor gevonden wordt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


Datum laatste update: 18/05/2018